INLOGGEN
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Aanmelden
Wachtwoord herstellen
 
Zich registreren Aanmelden
ONZE KAARTEN
BRANCHE
B2B (Bedrijven aan bedrijven)
B2C (Bedrijven aan consumenten)
Bouwnijverheid
Cultuur & sport
Detailhandel
Gezondheidszorg
Horeca & recreatie
Kinderopvang
ALGEMEEN
Bedankt (13)
Beterschap (18)
Condoleance (6)
Geboorte (35)
Gefeliciteerd (42)
Geslaagd (16)
Hoe gaat het (1)
Huwelijk (17)
Jubileum (12)
Kerstmis (5)
Kinderen (26)
Nieuwe baan (6)
Pensioen (4)
Samenwonen (3)
Secretaressedag (1)
Sorry (2)
Sterkte (9)
Succes (5)
Uitnodiging (18)
Vakantie (1)
Veel geluk (8)
Verhuizing (8)
Verjaardag (52)
Welkom (4)
Zakelijk (11)
Zomaar (19)
Zwangerschap (1)

Superkaartje is een dienst van Superkaartje B.V. (‘Superkaartje’)

Superkaartje B.V.
Modelleur 11
5171 SL KAATSHEUVEL
Nederland

KvK 17249979
BTW 8207.35.061

Gebruik van de Superkaartje website betekent de volledige aanvaarding van onderstaande algemene voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Brabant. Superkaartje stemt niet in met de toepassing van enige andere algemene voorwaarden. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos verstrekt.

Disclaimer

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. Superkaartje garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. Dienst: Het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, betaling en verzending van één of meerdere Superkaartje kaarten.
  2. Website: De Superkaartje internetomgeving, al dan niet beschikbaar gemaakt via Superkaartje.nl of derde partijen.
  3. Kaart: Een door de gebruiker met behulp van Superkaartje zelfgemaakte kaart.
  4. Gebruiker: De (natuurlijke of rechts-)persoon die de Superkaartje website bezoekt en gebruikt, ongeacht of het wel/niet tot een transactie komt.
  5. Ontvanger: De uiteindelijke ontvanger van een Superkaartje kaart.
  6. Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Superkaartje en de gebruiker het verrichten van de dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke een gebruiker van Superkaartje onderneemt en overige rechtsverhoudingen tussen Superkaartje en de gebruiker, die verband houden met de dienst.

Artikel 2 Aanmelding gebruiker

1. Een gebruiker mag zich slechts één keer aanmelden. Het aanmelden met verschillende e-mail adressen is dan ook niet toegestaan. Het gebruik van foutieve gegevens bij het aanmelden is ook niet toegestaan. Indien Superkaartje dubbele en/of foutieve gegevens ontvangt bij de aanmelding van een gebruiker, is Superkaartje niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

Artikel 3 De dienst

1. Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, de overeenkomst, deze voorwaarden of de algemene voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Superkaartje. Gebruik van de website op een dusdanige manier dat het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2. Het is de gebruiker niet toegestaan alle mogelijke producten welke Superkaartje aanbiedt aan een buitenlands adres te adresseren. Als de gebruiker de website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wet- en regelgeving.

Artikel 4 Tegoed/betaling in de vorm van credits of andere vorm

1.  Er kunnen via een betalingssysteem tegoeden worden ingekocht 
welke  
credits worden genoemd.

2. Het aantal credits dat de gebruiker voor het betaalde bedrag krijgt, kan jaarlijks wijzigen.

3. De aankoop van credits verplicht de gebruiker tot niets, behalve de betalingsverplichting.

4. Een tegoed/credit/betaling kan uitsluitend worden gebruikt op de website van Superkaartje en een tegoed/credit/betaling kan niet worden uitgekeerd in geld.

5. Als een tegoed/credit/betaling niet binnen een half jaar wordt verbruikt zal deze vervallen en komt ten goede aan Superkaartje.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Afbeeldingen, maten, vormen, kleuren, lay-out, contrasten e.d. zoals weergegeven op de website zijn niet op ware grootte c.q. kunnen afwijken van de bestelde of afgeleverde diensten en/of producten. Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Superkaartje is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen.

2. Superkaartje en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van welke schade dan ook, ongeacht of Superkaartje de gebruiker op de mogelijkheid van deze (mogelijke) schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, de informatie en/of gegevens die worden aangeboden middels de website, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Superkaartje wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

3. Superkaartje staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Superkaartje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestellingen van goederen.

Artikel 6 Copyright

1. Superkaartje streeft er naar om de eigendomsrechten van beelden te bewaken. Van elke gebruiker wordt verwacht dat er niet in strijd met de wet op auteursrecht wordt gehandeld. De beelden in de Superkaartje collectie zijn eigendom van Superkaartje en/of partners van Superkaartje en mogen zonder voorafgaande expliciete en uitdrukkelijke toestemming van Superkaartje of de rechthebbende(n) in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een Superkaartjekaart. Niets van deze website (waaronder mede begrepen de beelden in de Superkaartje collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd, gedownload, verspreid, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Superkaartje of de rechthebbende.

2. Wanneer de gebruiker meent dat materiaal van zijn/haar hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze dat de auteursrechten worden aangetast, kan de gebruiker contact opnemen met: Superkaartje, Modelleur 11, 5171 SL KAATSHEUVEL

Artikel 7 Bezorgdatum

1. Superkaartje doet haar uiterste best om poststukken op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. Superkaartje is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres. Indien een gebruiker zich heeft geregistreerd kan worden bekeken in historie wat de status is van een bepaalde order en/of kaart.

Artikel 8 Prijzen en betaling

1. De gebruiker die van een dienst gebruik wenst te maken is aan Superkaartje de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat onder meer uit een vergoeding voor het gebruik van de dienst, uit de kosten voor het elektronisch accorderen van de opdracht en uit de portokosten. De op de website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief omzetbelasting verschuldigd op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen. Gebruikers dragen zelf de kosten van transmissie en internettoegang. De portokosten zijn niet BTW-dragend aangezien Superkaartje de postzegels op naam en voor rekening van de gebruiker levert.

2. Alle betalingsopdrachten geschieden via een Payment Service Provider (PSP), thans zijnde Buckaroo. Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de betreffende PSP van toepassing. Superkaartje heeft het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat de gebruiker eerder kaarten heeft verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of andere onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast behoudt Superkaartje zich het recht voor om kaarten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van Superkaartje en/of haar toeleveranciers - te blokkeren.

Artikel 9 Prijzen

1. De prijzen van een kaart zijn afhankelijk van de soort kaart die wordt besteld. Voor de actuele prijzen verwijzen wij u naar de website.

Artikel 10 Eigendom

1. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, illustraties, logo's en afbeeldingen die de producten en/of diensten van Superkaartje herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van en/of op de website zijn het eigendom van Superkaartje en/of haar toeleveranciers. Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Superkaartje. © 2009 Superkaartje. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Superkaartje is het niet toegestaan links naar de website aan te bieden.

Artikel 11 Beveiliging

1. Om risico’s van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft Superkaartje de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar Superkaartje kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 12 Annulering

1. De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan schriftelijk te annuleren, mits deze annulering uiterlijk voor 12.00 uur van de door gebruiker opgegeven verstuurdatum Superkaartje heeft bereikt. Het zichttermijn is niet van toepassing aangezien de kaarten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de gebruiker.

Artikel 13 Informatie

1. Voor vragen en klachten met betrekking tot Superkaartje kan de gebruiker zich binnen drie weken na het tot stand komen van de opdracht richten tot Superkaartje via de link 'Contact’ op de website of via onderstaand postadres. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar: Superkaartje, Modelleur 11, 5171 SL KAATSHEUVEL

Artikel 14 Wijziging van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Superkaartje te allen tijde worden gewijzigd. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd tijdens de uitvoering van de overeenkomst, heeft gebruiker het recht om de meest gunstige voorwaarden toe te passen.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op deze voorwaarden, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Superkaartje en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Superkaartje en de gebruiker kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij Superkaartje als eiser besluit de procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter ter plaatse waar het hoofdkantoor van de gebruiker is gevestigd. Tevens kunnen geschillen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (of een gelijkwaardige geschillencommissie). Dit laat onverlet het recht van de consument het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht bij het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

Tekstfouten voorbehouden

Kaatsheuvel, 1 juli 2009

 

 
SUCCESKAARTEN

1


2


3


4


5